Upravit stránku

Pro bezpečné zacházení s chladicími systémy a chladivy, které jsou rizikové pro životní prostředí, bylo Evropským parlamentem a Radou vydáno nařízení o fluorovaných skleníkových plynech a povinnosti certifikace osob, které s těmito látkami zacházejí (Nařízení EU 517/2014).
Všichni naši technici jsou vyškoleni a vlastní potřebný certifikát pro práci s chladivy.
Certifikát je platný ve všech zemích Evropské unie. Bez tohoto certifikátu není možné vykonávat praxi odborného technika a manipulace s  chladicími systémy.

Periody kontrol zařízení s náplní chladiv HCFC

od 5 tun CO2 -eg do 50 tun CO2 -eg  ............... 1 × za rok
od 50 tun CO2 -eg do 500 tun CO2 -eg  .......... 2 × za rok

Kontrola a údržba zařízení musí být provedena nejméně jednou ročně u  registrované firmy zaměstnávající odborně způsobilé pracovníky. Prohlídka se týká úniku chladiva ze zařízení, jeho koroze a těsnosti potrubních spojů atd.. Závady zjištěné kontrolou je povinen provozovatel zařízení odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zjištění. Byl-li únik zaznamenán, je další kontrola do 6 měsíců od tohoto data.

Regulované látky obsažené v zařízeních musí být pro účely odstranění, regenerace nebo recyklování znovu získávány během servisních prací, údržby, oprav, demontáže nebo likvidace zařízení. Tyto činnosti lze vykonávat pouze na základě povolení ministerstva.

POVINNOSTI PROVOZOVATELE KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
(Uživatel je zodpovědný za to, že udržuje zařízení tak, že nedochází k únikům chladiva. V případě úniku chladiva musí být zařízení ihned vyřazeno z  provozu a smí být opět zprovozněno po opravě netěsnosti. Netěsnosti musí být opraveny neprodleně. Byl li únik zaznamenán, je další kontrola do 6  měsíců od tohoto data).

Vést "Evidenční knihu zařízení"

 • Datum vyhotovení
 • Jméno, adresu
 • Druh a velikost náplně chladiva zařízení
 • Datum kdy byla provedena údržba a jméno, adresa provádějící organizace
 • Přehled o množství chladiva doplňovaného do zařízení za poslední dva roky před poslední prohlídkou

Do "Evidenční knihy zařízení" zaznamenávat tyto údaje:

 • Druh činnosti na zařízení (kontrola, údržba, opravy)
 • Závady a poplachy stahující se k zařízení
 • Množství a druh chladiva doplňovaného do zařízení
 • Výsledky detekce netěsnosti
 • Jména osoby, která provedla úkony

Na zařízení musí být umístěné typové štítky, a musí být dostupné provozní předpisy a dokumentace:

 • Jméno dodavatele, nebo montážní firmy
 • Druh chladicího systému
 • Identifikační číslo
 • Druh chladiva a hmotnost náplně
 • Datum kontroly
 • Datum uvedení do provozu

Provozovatel zařízení je povinen uchovat "Evidenční knihu zařízení" v místě provozu zařízení po dobu 5 let.

Evidenční kniha zařízení

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti